Palau de Castellà, Gandesa
L’edifici conegut per El Palau del Castellà (antiga presó), va ser adequat a principis del segle XVII per recaptar els impostos en espècies (els fruits de la terra) que es repartien en quatre parts; una per l’Orde de l’Hospital, una altra pel Bisbat de Tortosa, una tercera pels pabordes de la Seu de Tortosa i una quarta part que anava a parar a la Universitat (Ca la Vila) per atendre les despeses de les fortificacions de les muralles i les construccions de l’església. Fou habilitat com a Casa del Delme en el moment d’haver quedat l’edifici de Pesos i Mesures obsolet (situat a a casa que es coneixia pel Quarenter, al costat pels porxos) per no poder recollir la totalitat dels fruits delmats dels pagesos i on es guardava també el blat i l’ordi que en cas d’escassetat (per manca de pluges, guerres o altres calamitats) la Universitat el reservava per poder sembrar les nostres terres la propera campanya. La utilitat primera d’aquest edifici, construït a bon segur a darreries del segle XII, fou un fortí que defensava la muralla del castell àrab de Gandesa per la part sud de la mateixa. Encara avui es poden veure les restes del pont llevadís situat al carrer del Pes Vell, o sigui a la part nord de l’edifici, i tot ell estava rodejat per una sèquia d’aigua d’uns 4 metres d’amplada aprofitant el naixement freàtic davall del mateix edifici. L’edifici del Palau del Castellà (antiga presó) ha estat sotmès en època recent a tasques de rehabilitació i recuperació com a monument (BCIN), desenvolupats en tres fases de projectes, encara que a manca d’una fase final d’adequació a l’ús proposat per habilitar-lo correctament i complint a totes les normatives. L’Ajuntament proposa adequar la planta baixa que s’accedeix des del carrer d’Horta com a sala d'activitats culturals. Seria el punt d’origen i interpretació de la història de Gandesa, amb una maqueta i panells informatius i elements exposats identificatius de la vila. També es proposa l’adequació de la planta primera que té accés directe des del carrer del Pes Vell nº 13 para sala d’ús polivalent amb la vocació de espai per sentir xerrades, música de petit format, etc, i suportar exposicions temporals. El mateix edifici es objecte de visita i d’interès a on es pot apreciar les característiques d’un edifici públic medieval amb arcs apuntats en planta baixa i que ha estat al llarg de la seva història transformat fins i tot en presó, i que encara es poden observar cel•les i espais propis d’aquest ús. El projecte proposa l’adequació per a sala d'activitats culturals de la sala dels arcs de la planta baixa. Per això es proposa un nou cancell vidriat d’accés que permetrà tenir obert el portam de fusta i una visualització permanent de la sala fins i tot quan no estigui oberta. Existeix un paviment relativament nou de pedra que es conserva encara que s’intervé perimetralment per permetre el pas d’instal•lacions. Es recupera l’embigat i teulat de fusta del sostre que exerciria com un fals sostre però que permetria recuperar la imatge original de la sala. Es restauren els paraments interiors de la sala. S’adapta l’accés lateral mitjançant una rampa i s’adequa la porta per l’evacuació de l’espai. Es proposa una calefacció en base a la geotèrmia i bomba de calor que en aquesta planta s’intercanvia amb 4 fan-coils. La il•luminació es realitza mitjançant carrils d’il•luminació i focus segons demanda. El carril d’il•luminació permet una il•luminació indirecta cap al sostre. S'incorporen sistemes de seguretat contra incendis i d’alarma així com de telecomunicacions. S’adequa també la planta superior per espai d’usos múltiples. S’adeqüen tots dos accessos. El principal incorpora un portam de fusta, que estarà sempre obert quan l’activitat estigui en marxa i una porta automàtica de vidre que farà de control d’accés. El vestíbul d’accés suportarà la caixa general de protecció i l’armari elèctric.