Obres de restauració Pinell de Brai
La rehabilitació interior del celler ha comportat la reparació de paviments i graons de les escales que formen part del recorregut turístic, la formació de nova barana de vidre per darrera de les baranes tubulars existents per tal de garantir les condicions de seguretat exigides i la neteja i sanejament dels paraments interiors del celler de morter malmesos. S’han rehabilitat les cobertes planes amb nova impermeabilització i incorporació de l’aïllament tèrmic corresponent. S’ha realitzat la remodelació de l’antiga sala de recepció de l’oli sense us per un espai polivalent i la construcció de nova escala per evacuació i comunicació amb la botiga, nous lavabos públics i espai anex. Rehabilitació estructural dels cavalls i bigues de fusta amb protecció de les mateixes contra els xilòfags, augment de la secció de les biguetes i reforços puntuals dels cavalls de fusta per l’adequada resistència al foc. Reparació i restauració de revestiments interiors dels murs. Reparació o substitució de fusteria exterior metàl•lica i nou paviment amb incorporació de la pre-instal•lació de calefacció per terra radiant. Adequació de la instal•lació elèctrica amb nova il•luminació interior, enllumenat d’emergència i evacuació. La nova ocupació del espai polivalent destinat a actes col•lectius requereix una nova sortida per seguretat. Aquesta sortida permet per altra banda tancar un recorregut turístic i sortir per la zona de la botiga. La ocupació del espai polivalent ve limitada per la capacitat d’evacuació de l’escala que també comunica amb les oficines del Celler. Els nous serveis necessaris per motius funcionals i d’accessibilitat, se situen a prop de la paret cega de l’antiga sala de l’oli, com un moble de fusta de dimensions reduïdes, incorporant el paquet d’instal•lacions de telecomunicacions. Els tancament i divisòries interiors de vidre no arriben al sostre, per permetre el traspàs de visuals i minimitzar la compartimentació necessària de l’espai. La versatilitat de l’espai necessita una doble il•luminació, una general, ornamental per entendre l’espai patrimonial i un altre amb carrils electrificats i focus per les demandes específiques i funcionals. El forjat modern de l’espai posterior de descàrrega de raïms amb bigues amb aluminosis, que va substituir tres trams de les primitives voltes de rajola entre bigues de formigó armat, s’han desmuntat per no garantir la seva estabilitat. S’han restituït les voltes de rajola inicials, s’han reforçat les bigues de formigó amb un element metàlic incorporat a la seva part inferiors i s’han situat uns tensors transversals en tot l’espai bigues per compensar l’empenta lateral de les voltes sobre les bigues.