Obres de restauració de l'hospital d'hospitalet
RESTAURACIÓ DEL MUR MEDIEVAL DE PONENT
Consolidació de la fàbrica Protecció del coronament i passos amb volta entre arcs diafragma Reintegració de la fàbrica, recuperació de juntes i connectors dels antics encofrats Recuperació del sistema constructiu inicial, juntes d’encofrats, suports passarel•la i connectors Consolidació de revestiments interiors Identificació de reconstruccions històriques i d’espitlleres Restauració de la cara externa i interna del mur de llevant i del Portalet
RESTAURACIÓ DEL NUCLI INTERIOR I CONSTRUCCIÓ D’ESCALA DE L’ANGLE SUD-OEST DEL MUR MEDIEVAL
Treballs de recerca arqueològica a l’angle sud-oest Nou paviment amb identificació de les restes arqueològiques Formació de l’estructura de l’escala accés a l’antic pas de ronda perimetral de l’Hospital
REMODELACIÓ URBANA DE LA PLAÇA DEL POU
Treballs de recerca arqueològica a la plaça del pou Identificació dels nivells inicials del paviment del pati interior de l’antic Hospital Identificació del brocal rectangular de l’antiga sínia i del brocal circular del pou modern Substitució d’una moderna interpretació amb una situació errònia de la primitiva estructura hidràulica de l’antic Hospital Posada en valor i visualització de les restes arqueològiques del brocal de l’antiga sínia Interpretació del funcionament d’una estructura hidràulica de sínia amb materials moderns Recuperació de la “memòria col•lectiva” de l’antiga sínia.
ADEQUACIÓ URBANA DE LA PLAÇA BERENGUER D’ENTENÇA RESTAURACIÓ DE LA BASE DEL MUR MEDIEVAL DE L’ANTIC HOSPITAL
Recuperar els nivells inicials de la base del mur Drenatge per treure humitats de capil•laritat del subsòl Crear un espai de protecció entre la plaça i el mur Passos d’accés als patis interiors
PROJECTE RESTAURACIÓ MUR I TORRE DEL COSTAT NORD ADEQUACIÓ DE CENTRE D’INTERPRETACIÓ
Proposta de l’adequació d’un centre d’interpetació de l’Antic Hospital Restauració del mur del costat nord i del mur entre mitgeres donant al sector de ponent Accés a la torre i recuperació del pas de ronda del mur del costat nord Adequació d’instal•lacions de climatització